1.Анализ на здравното състояние  на работниците въз основа на резултатите и показателите на временната и трайната неработоспособност и връзката им с условията на труд, данните от професионалната заболяемост и производствения травматизъм. Организиране на профилактични прегледи.

2.Заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид дейност при постъпване на работа, както и за здравословното му състояние при прекратяване на трудовите правоотношения.

3.Поддържане на здравни досиета служителите съгласно чл.28, ал.2 от Наредба №14 (ДВ, бр.95/1998г.)

4.Оценяване влиянието на условията на труд върху здравното състояние на работещите и пригодността им за конкретен вид работа въз основа на:

а)анализ на влияниетo на условията на труд върху здравословното състояние на работещите и пригодността им за конкретен вид работа;

б)анализ на показателите за временната нетрудоспособност на лицата и професионалната заболеваемост;

в)личните данни на работещите, представени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.Разработване на препоръки относно преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители.

5.Участие в разследването на професионални заболявания и трудови злополуки.