Във фирмата работят висококвалифицирани медицински и инженерни специалисти с продължителен стаж в областта на трудовата медицина, професионалната патология, охраната на труда и санитарната химия. На ключови длъжности са назначени хора, работили дълги години в Главната инспекция по труда, МВР - болница, БАН, ХЕИ и професионалните съюзи. На трудов договор работят лекар, със специалност „Хигиена на труда” и над 30 години трудов стаж по специалността, инспектор по обществено здраве, двама електро-инженери, физик и химик.