1.Актуализиране на оценката на риска на работните процеси, оборудването, работните помещения, работните места, организацията на труда, значимите от трудово-хигиенна гледна точка фактори на работната среда и определяне на изложените на риск лица въз основа на измерване на факторите на работната среда.

2.Разработване на програма с предложения за намаляване или отстраняване на констатирани неблагоприятни или несъответствуващи на действуващите санитарно-хигиенни норми фактори на работната среда.

3. Изготвяне на физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен вид труд, съгласно Наредба №15, ДВ бр.54/1999г.

4.Участие при избор на технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.