Препоръки за намаляване и контрол на рисковете - разработване на мерки и програми за отстраняване и намаляване на риска; разработване на препоръки по отношение избора на средства за колективна и лична защита – защита от неблагоприятни параметри на микроклимата, защита от шум, защита от излагане на въздействието на опасни вещества и материали; осигуряване набезопасни условия на труд, участие при избор на ново технологично оборудване и въвеждане на нови работни процеси, методи, суровини и материали с оглед определяне на потенциалния здравен риск.