Обучение съгласно наредба № РД 07-2 от 16.12.2009г.(изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.)за условията и реда за реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на лицата, които са определени от работодателя за провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа съгласно наредба № РД 07-2 за условията и реда за реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (дистанционно обучение, чрез интернет интерфейс).