Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси съгласно наредба № РД 07-2 от 16.12.2009г.(изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.)за условията и реда за реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси съгласно наредба № РД 07-2 за условията и реда за реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.