Комплексното обслужване от Службата по трудова медицина обхваща пълния задължителен обем от дейности, съгласно ЗБУТ и Наредба № 3за (СТМ)

 

Основни пакети на службата по трудова медицина

I. Във връзка с работната среда и трудовия процес

II. Във връзка със здравното състояние на работниците и служителите:

III. Обучение, програми, инструктажи

IV. Методическа помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблемите и изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, така че да издържа на проверка от Инспекция по труда