ОЦЕНКА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА СЪХРАНЕНИЕТО НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

От 7 юни 2012 г. е в сила изискването за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. Оценката на безопасността се извършва съгласно утвърден (Заповед РД-288 от 03.04.2012г. на МОСВ) формат за документиране на оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси по чл. 9 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. Започва се с инвентарен списък на химикалите, които се използват в дейността на фирмата. След това химикалите се класифицират на база на съответните информационни листове за безопасност (ИЛБ) на производителят на всяко вещество/смес. Изготвят се таблици по образец като форма за документиране на оценката. Групират се веществата по съвместимост. Прави се списък с посочените в ИБЛ условия за съхранение и несъвместимите опасни химикали за всяко вещество/смес. Изготвя се списък на приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната приложимост по отношение на съхранението на опасни химикали и оценка на съответствието на условията за съхранение в фирмата с приложимите нормативни актове. Изготвят се вътрешни документи – заповеди, инструкции, процедури, чиято цел е да осигури съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредбата.

НАДЯ 2005 предлага да направи оценката за Вашата фирма.