Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване - оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, режима на труд и почивка, използваните суровини и материали, факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на  изложените на риск лица; оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение и неблагоприятни психосоциални фактори, с наложен ритъм и монотонност, принудителна работна поза, ръчни работи с тежести и нерационални режими на труд и почивка.