За изготвяне на Оценка на риска НАДЯ 2005  има разработена собствена методика, която винаги обсъжда предварително с работодателите. Основният нормативен документ, на който се базира оценката на риска е Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.

 

Етапи по изготвяне на оценката на риска:

  1. Събиране на необходимата информация за анализирането на рисковете
  2. Идентифициране на рисковете
  3. Оценяване на риска и вероятността за неговото появяване
  4. Препоръки за намаляване и контрол на рисковете
  5. Документиране на риска