Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ.

Обучение на работниците и служителите по правилата за първа помощсамопомощ и взаимопомощ. Провеждането на курсове по първа долекарска помощ. При изнасянето на лекцията се използва специален манекен, на който всеки от участниците се упражнява в правенето на непряк сърдечен масаж и изкуствено дишане.