Обучение на представителите в комитета по условия на труд (КУТ) съгласно Наредба № 4, обн., ДВ, бр.133/98г.

Обучение начленовете на комитета по условия на труд съгласно наредба № 4 за обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията