1.Обучение на представителите в комитета по условия на труд (КУТ) съгласно Наредба № 4, обн., ДВ, бр.133/98г.

2.Обучение на лицата, съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г. За условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (дистанционно обучение, чрез интернет интерфейс).

3.Предоставяне на информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и резултатите от профилактичните прегледи.

4.Даване на индивидуални съвети на  работодателите и работещите във връзка със здравето и безопасността при работа.

5.Разработване на програма за промоция на здравето на работещите на техните работни места, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, увеличаване на трудоспособността и преодоляване на стрес при работа.