ОБУЧЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА / ОРГАНИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Обучение на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа, пряко подчинени на работодателите и изпълняващи важни функции във фирмената система за управление и организация на дейностите, свързани с безопасни условия на труд; целта на това обучение е да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. на министъра на труда и социалната политика и да ги подпомогне в създаването на фирмена политика за превантивност, обхващаща организацията на работа, технологията, работните места, оборудването и обвързваща всички участници в трудовата дейност; участниците получават практически познания за координиране на дейността по анализиране, оценяване, отстраняване и управление на риска като най – ефективен начин за създаване на безопасни условия на труд.