N:
по
ред

Област на
контрол

Обхват на контрола по параметър

Методи и процедури като нормативен акт, стандарт, спецификация

1

2

3

4

 

 

1. ИЗМЕРВАНЕ НА ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

1.1

Осветление

Осветеност

Наредба N: 49, ДВ бр.7/1976г.;

Наредба N: 9, ДВ бр.46/1994 г.

Наредба N: 24, ДВ бр.95 /2003 г.

Наредба N: 2, ДВ бр.15/2007 г.

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради N: 40-85

БДС EN12464-1;

БДС EN12464-2; TC.

1.2

Микроклимат

Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха;

Скорост на движение на въздуха.

Наредба N9: , ДВ бр.46 /1994 г.

Наредба N: 2, ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба N24, ДВ бр. 95/2003 г.

БДС EN16686

БДС EN14776;

TC.

1.3

Шум

Ниво на шума;

Еквивалентно ниво на шума;

Дневно ниво на експозицията на шум;

Средноседмична експозиция на шум;

Върхово ниво на звуково налягане

Ниво на звуково налягане

Наредба N: 6, ДВ бр. 70/2005 г.

Наредба N:9, ДВ бр. 46/1994 г.

Наредба N:2, ДВ бр. 15/2007 г.

Наредба N: 24, ДВ бр. 95/2003 г.

Наредба N: 6, ДВ бр. 58/2006 г.

БДС EN15471;

БДС ENISO 1999;

TC.

 

 

2. ИЗМЕРВАНЕ НА ХИМИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА

2.1

Химични фактори на работната среда

 

Химични агенти (експресен линейно-колориметричен метод);

Концентрация на газове и пари във въздуха.

Наредба N:13, ДВ бр. / г.

БДС EN482;

БДС EN689;

БДС EN1231;

БДС EN1232;

TC.

 

 

3. ИЗМЕРВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V

3.1

Съпротивление на изолация

 

Съпротивление на изолация

Наредба N:3, ДВ бр.90,91/2004 г.

Наредба N: 16-116, ДВ бр.26/2008 г.

Наредба N: 9, ДВ бр. 72/2004 г.

БДС EN 14308; TC.

3.2

Импеданс

Импеданс на контур „фаза – защитен проводник”

Наредба N:3, ДВ бр.90,91/2004 г.

Наредба N: 16-116, ДВ бр.26/2008 г.

БДС EN 14308;

TC.

3.3

Защитни прекъсвачи (ЗП)

Ток на задействане;

Съпротивление на предпазензаземител;
Допирно напрежение

Наредба N:3, ДВ бр.90,91/2004 г.

Наредба N: 16-116, ДВ бр.26/2008 г.

БДС EN 14308;

TC.

3.4

Съпротивление на защитни заземителни уредби

Съпротивление на защитни заземителни уредби

Наредба N:3, ДВ бр.90,91/2004 г.

Наредба N: 16-116, ДВ бр.26/2008 г.

БДС EN 14308;

TC.

3.5

Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби

Наредба N:3, ДВ бр.90,91/2004 г.

Наредба N: 16-116, ДВ бр.26/2008 г.

Наредба N: 4, ДВ бр.6/2011 г.

БДС EN 14308;

TC.

 

 

4. ИЗМЕРВАНЕ НА ВЕНТИЛАЦИОННИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

4.1

Вентилационни и климатични инсталации

 

Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха;

Скорост на въздушен поток;

Дебит на въздуха.

Наредба N:15, ДВ бр.68/2005г.

Наредба Приета с ПМС N:264:, ДВ бр.90/2010 г.

БДС EN12.3.018;

БДС ENISO 5221;

БДС EN16686;

БДС EN 14776; TC.