МЕТОДИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ФИРМЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ), ТАКА ЧЕ ДА ИЗДЪРЖА НА ПРОВЕРКА ОТ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА

Във връзка с правилната координация и взаимни задължения между Службата по трудова медицина и органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите се осъществяват вътрешни връзки, които са съществена предпоставка за една успешна и работеща програма на работодателите по управлението на здравословните и безопасни условия на труд. Ползотворното сътрудничество в тази насока, както и прилагането на резултати от добрата фирмена и браншова практика дават възможността за разработване, разясняване и утвърждаване на основните мероприятия и нормативни документи на фирмите, структуриращи дейностите, отговорностите и задълженията по безопасност и здраве при работа, включително и подпомагане при изработване и внедряване на фирмената политика за тяхното управление, реализиране и контрол. НАДЯ 2005  предлага своята помощ за разработването и разясняването на основни вътрешни фирмени актове като:

 • - Всички работни документи, структуриращи дейността на органите или длъжностните лица по безопасност и здраве при работа във фирмите.
 • - Правила за безопасни и здравословни условия на труд, информиращи работещите за опасностите при работа и мерките за недопускане на аварии, злополуки и професионални заболявания, както и да посочат задълженията на длъжностните лица и работещите във вътрешнофирмената организация за управлението на безопасността и здравето при работа.
 • - Правилник за вътрешния трудов ред, в който се регламентира режима на достъп до предприятието и поведението на работещите, изискванията за безопасност в районите на фирмата и работните места, а също така и противопожарния режим.
 • - Правила за действия на работещите при пожар, бедствия и аварии.
 • - Документите, регистриращи дейността на КУТ и ГУТ.
 • - Инструкции за безопасност при работа с машини или съоръжения.
 • - Подготовка на персонала за безопасна работа чрез съвместно разработване на видовете инструктажи и програмите, които те обхващат
 • - Методическа помощ за провеждане на инструктажите съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и при издаване служебни бележки по установения образец.
 • - Длъжностни характеристики.
 • - Графици за работа.
 • - Разработване на физиологичен режим на труд и почивка.
 • - Консултиране във връзка с необходимостта от изготвяне и поставяне на съответните места на указателни, забранителни и предупредителни знаци и табели.
 • - Разработване и изпълнение на програми за обучение на персонала.
 • - Актуализация на списъка с работните места за трудоустроени работници и служители.