Службата по трудова медицина е регистрирана съгласно нормативни изисквания с удостоверение № 145-3/27.08.2012г. на МЗ. Развиваме своята дейност като Служба по трудова медицина (СТМ) в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3  от 25 януари 2008 г. “За условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”, издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, обнародвана в ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г.

Лиценз 145-3 >>

Към фирмата работиОрган за контрол от вида „C”, акредитиран съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА „Българска служба за акредитация”

Акредитация БСА >>

Фирмата е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № 108952.

Удостоверение лични данни >>