КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Фирмата провежда кварификационни курсове за получаване на сертификат за Координатор по безопасност и здраве в строителството по програма одобрена от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с чл.5 от Наредба № 2 за “Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършването на строителни и монтажни работи”, обн. ДВ. Бр.37/2004г