Измерванията на факторите на работната среда са интегрална част от оценката на риска. Ежегодните проверки на електрическите уредби и инсталации, и вентилацията също са част от задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. НАДЯ 2005 извършва тези измервания чрез регистрирания към фирмата орган за контрол от вида „C”, акредитиран съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА Българската Служба по Акредитация, Изпълнителна Агенция към министъра на икономиката и енергетиката. Обхватът на акредитацията включва контрол на физични фактори на работната среда - осветление; микроклимат; шум; химични фактори на работната среда - химични агенти; електрически уредби и съоръжения до 1000V; вентилационни и климатични инсталации. Измервания се правят с честота между 1 и 5 години, затова разходите не са ежегодни.