Идентифициране на риска - анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето и безопасността на работниците и служителите, с оглед на бъдещи мерки, които ще бъдат предприети за подобряването и оптимизирането им.