Документиране на риска – изготвяне на карти за оценка на риска.

1. Съставяне на програма за оценяване на риска;

2. Документиране на начините, средствата, обхвата и степента на изпълнение на програмата;

3. Документиране на идентифицираните опасности и рискове, включително специфични или необичайни рискове;

4. Определяне на групите работници и служители, изложени на рискове;

5. Удостоверяване на оценката на елементите на риска;

6. Документиране на взетите решения при оценяването на риска, вкл. информацията, на която те се основават;

7. Документиране на използваните данни от наблюдения, изследвания и проучвания от специализирани лаборатории и звена;

8. Документиране на препоръчаните мерки от оценителите;

9. Документиране на приетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки;

10. Документиране на условията за преразглеждане на оценката съгласно чл. 11