Надя 2005 е един от водещите консултанти в областта на осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд и ефективното протичане на (трудовия процес). Свидетелство за високото ниво на предоставяните услуги са нашите клиенти, с които имаме дългогодишни отношения. Консултантска къща по безопасност и здраве НАДЯ 2005 ЕООД започва дейността си през 2000г. През април 2008г. фирмата развива своята дейност като Служба по трудова медицина (СТМ) в целия обхват, регламентиран от Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. “За условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина” (СТМ), издадена от Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика, обнародвана в ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2008г. Службата е пререгистрирана съгласно нормативни изисквания с удостоверение № 145-3/27.08.2012г. на Министерство на здравеопазването.
Към фирмата са регистрирани орган за контрол от вида „C”, акредитиран съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА „Българска служба за акредитация” за измерване на факторите на работната среда както и Учебен център за обучение на работниците и длъжностните лица по правилата за здравословен и безопасен труд и на електроперсонал за получаване на квалификационна група за работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. Фирмата е вписана в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с идентификационен номер № 108952. Тези дейности се извършват в рамките на договор за комплексно обслужване за срок от една до три години, обхващащ пълния задължителен обем от дейности, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и Наредба №3.